top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene Voorwaarden van VTMode Wijchen voor de verkoop via internet.

 

Artikel 1. Definities

 

1.1. VTMode Wijchen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel KVK-nummer 77237595 gevestigd aan de Burchtstraat 5, 6602 AP te Wijchen.  met bijbehorend BTW-nummer:

NL003174714B64

 

1.2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door VTMode Wijchen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

1.3. Overeenkomst via internet: een (koop-)overeenkomst op afstand, gesloten via internet.

 

1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst via internet aangaat met VTMode Wijchen.

 

1.5. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen zoals als volgende opgenomen.

 

1.6. Website: www.vtmodewijchen.nl

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1. Op alle overeenkomsten via internet, alsmede op de daarmee verband houdende aanbiedingen en leveringen van VTMode Wijchen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2.2. Voordat de overeenkomst via internet wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Om een aankoop via internet te kunnen plaatsen moet door de Klant eerst akkoord worden gegaan met de tekst van de Algemene Voorwaarden van VTMode Wijchen door middel van het aanvinken van het vakje ‘Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden’.

 

2.3. De Algemene Voorwaarden zijn ook in PDF-formaat te downloaden via de website www.vtmodewijchen.nl, onder het menu Klantenservice.

 

 

Artikel 3. Informatie

 

3.1. Verkoper is VTMode Wijchen, Burchtstraat 5, 6602AP te Wijchen , e-mailadres: bestellingenvtmode@gmail.com

 

3.2. De belangrijkste kenmerken van het product, de prijs en de kosten van aflevering worden tijdens de bestelprocedure duidelijk aangegeven aan de Klant.

 

3.3. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

3.4. VTMode Wijchen is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

 

3.5. Het factuur- en afleveradres van de klant dient in Nederland, België of Duitsland te liggen. Dit adres mag geen postbus zijn.

 

3.6. Het is niet mogelijk om in de webshop met je VTMode klantenpas te betalen.

 

Artikel 4. Aanbiedingen

 

4.1. Aanbiedingen en prijzen van VTMode Wijchen zijn geldig gedurende de op de website aangegeven termijn.

 

4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij de klant kan weten dat er sprake is van een vergissing of fout, binden VTMode Wijchen niet.

 

 

Artikel 5. Overeenkomst/betaling/levering

 

5.1. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt VTMode Wijchen via e-mail de ontvangst van die aanvaarding. In deze orderbevestiging zijn vermeld:

- de identiteit en het adres van VTMode Wijchen;

- de belangrijkste kenmerken van het gekochte product;

- de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product;

- de kosten van aflevering;

- de wijze van betaling;

- de wijze van aflevering;

- de mededeling dat de Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen uiterlijk veertien dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden.

 

5.2. De klant dient de betalingen aan VTMode Wijchen volgens de in de orderbevestiging aangegeven methode te voldoen.

 

5.3. Zodra de volledige betaling door VTMode Wijchen is ontvangen, stuurt VTMode Wijchen het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen, aan de klant. Bij de levering wordt nogmaals een schriftelijke bevestiging verzonden van de in artikel 5.1. vermelde gegevens.

 

5.4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien levering van een besteld product na het sluiten van de overeenkomst onmogelijk blijkt te zijn zal VTMode Wijchen de eventueel reeds door de Klant betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen na ontvangst van de betaling aan de klant terugbetalen. Het ontvangen van een tegoedbon behoort niet tot de mogelijkheden.

 

5.5. Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico, waar het dit product betreft, over op de klant. Het adres dat de klant aan VTMode Wijchen heeft opgegeven geldt als afleveradres.

 

 

Artikel 6. Ruilen

 

6.1  Artikelen gekocht in de webshop kunnen niet worden geruild via ons antwoordnummer of in de winkel. Voor een nieuwe maat of variant kunt u via de webshop een nieuwe bestelling plaatsen.

 

6.2 Ondergoed kan helaas wegens hygiëne redenen niet worden geretourneerd of geruild via de webshop of in de winkel.

 

6.3  Aankopen gedaan in de winkel kunnen binnen 8 weekdagen worden geruild of geretourneerd tenzij andere voorwaarden van toepassing zijn zoals verlopen retourtermijn of (verbouwings)opruiming.

 

Artikel 7. Retourneren

 

7.1. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet (m.u.v. Sale artikelen), kan de Klant het gekochte product binnen 14 dagen na ontvangst terugzenden aan VTMode Wijchen, waarna VTMode Wijchen vervolgens binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht de klant per e-mail zal informeren.

 

7.2. Verzending van de retour dient plaats te vinden naar het volgende adres: VTMode Wijchen Burchtstraat 5 6602AP te Wijchen of persoonlijk in de winkel. Als bewijs van de verzenddatum geldt het door de Klant te ontvangen verzendbewijs. De klant dient dit verzendbewijs te bewaren tot het geld is retour gestort op de rekening. Mocht de klant besluiten het verzendbewijs niet te bewaren, vervalt de garantie. VTMode Wijchen raadt klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van het verpakkingsmateriaal waarin de klant de zending heeft ontvangen.

 

7.3. Bij elke zending van VTMode Wijchen naar de Klant is een retourformulier bijgesloten. Bij een terugzending door de klant dient het retourformulier volledig te zijn ingevuld door de klant. Bij ontbreken van een retourformulier wordt de terugzending niet in behandeling genomen door VTMode Wijchen. Wanneer het retourformulier vergeten is door de klant, graag contact te zoeken met de klantenservice. Wanneer het retourformulier ontbreekt bij de bestelling, gelieve contact te zoeken met klantenservice om een (nieuw) retourformulier te verkrijgen.

 

7.4. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening voor de klant, daar VTMode Wijchen op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard de kosten voor het terugzenden niet voor haar rekening te nemen.

 

7.5. Bij het terugzenden van het product door de Klant dient het te retourneren product ongebruikt, onbeschadigd, met aangehechte kaartjes en in de originele, onbeschadigde (schoenen)doos te zitten. VTMode Wijchen raadt Klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van de retourverpakking of het originele verpakkingsmateriaal waarin de Klant de zending heeft ontvangen.

 

7.6. VTMode Wijchen  is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

 

7.7. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet kan de Klant het gekochte product binnen 8 werkdagen na ontvangst ook terugbrengen in een VTMode Wijchen - winkel. De artikelen dienen ongebruikt en onbeschadigd met aangehechte kaartjes te zijn en in de originele, onbeschadigde verpakking te zitten. Bij het ruilen dient een aankoopbewijs en retourformulier te worden overgelegd. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de orderbevestiging als genoemd in artikel 5.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2.

 

7.8. Indien VTMode Wijchen  de reclamering gegrond acht, wordt na overleg met de Klant, het relevante product gerepareerd, vervangen of vergoed. Het ontvangen van een tegoedbon behoort ook tot de mogelijkheden. Mocht het pakket geretourneerd worden in de VTMode Wijchen winkel kan dit enkele dagen langer duren.

 

7.9 Ondergoed kan helaas wegens hygiëne redenen niet worden geretourneerd of geruild via de webshop of in de winkel.

 

 

Artikel 8. Garantie

 

8.1. VTMode Wijchen hanteert als garantietermijn voor een product de voorgeschreven garantietermijn van de fabrikant van het product.

 

8.2. Op ritsen wordt standaard geen garantie gegeven.

 

8.3. Klachten kunnen zonder aankoopbewijs niet in behandeling worden genomen. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de bevestigings e-mail als genoemd in artikel 5.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2.

 

 

Artikel 9. Overmacht

 

In geval van overmacht is VTMode Wijchen  niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.

 

 

Artikel 10. Slotbepalingen

 

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of in verband met een overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 11. Cadeaubon

Cadeaubonnen gekocht bij VTMode Wijchen zijn uitsluitend te verzilveren bij aankoop van artikelen van VTMode Wijchen.

De cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden of ingewisseld worden voor contant geld.

bottom of page